ОБЩИ УСЛОВИЯ НА СДРУЖЕНИЕ „СТУДЕНТИ В ДЕЙСТВИЕ“

с ЕИК: 205436217

с адрес гр. София, Студентски град, ул. Жак Натан 10

тел. +359 885577989

РАЗДЕЛ І
ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ
РАЗДЕЛ ІІ
РЕГИСТРАЦИЯ НА АБОНАТИТЕ И ПОСЕЩЕНИЯ В БИБЛИОТЕКАТА


Чл. 8 . Първичната регистрация и издаването на абонаментни карти се извършва на рецепция в Библиотеката
Чл. 9 . (1) За издаването на абонаментна карта са необходими следните документи:
1. за студенти, докторанти и специализанти в Университет - заверен документ, попълнена декларация за доброволно предоставяне на лични данни ( чл. 4 , ал. 1, т. 2 от ЗЗЛД) и заплащане на съответната такса;
2. за абонати без студентски статут - лична карта, попълнена декларация за доброволно предоставяне на лични данни ( чл. 4 , ал. 1, т. 2 от ЗЗЛД) и заплащане на съответната такса. (2) На абонати, които са обявили изгубена или открадната абонаментна карта, се прекратява старата и се издава нова. (3) При промяна на телефон или електронен адрес абонатите са длъжни да уведомят Библиотеката.
Чл. 10 . При регистрацията всеки абонат се запознава с услугите, които предоставя Библиотеката, мястото и реда на получаването им и с Правилата за обслужване на абонатите.
Чл. 11 . (1) Посещенията в Библиотеката стават срещу представяне на абонаментна карта. (2) Събития в Библиотеката се провеждат в присъствието на член на Сдружение „Студенти в действие“

РАЗДЕЛ ІII
ПОЛЗВАНЕ НА БИБЛИОТЕЧНИ МАТЕРИАЛИ И УСЛУГИ В БИБЛИОТЕКАТА
РАЗДЕЛ ІV
ЗАЕМАНЕ НА БИБЛИОТЕЧНИ МАТЕРИАЛИ ЗА ДОМАШНО ПОЛЗВАНЕ
РАЗДЕЛ V
ЗАДЪЛЖЕНИЯ И ОТГОВОРНОСТИ НА АБОНАТИТЕ
РАЗДЕЛ VI
ЗАДЪЛЖЕНИЯ И ОТГОВОРНОСТИ НА СЛУЖИТЕЛИТЕ
РАЗДЕЛ VII
ПОЛЗВАНЕ НА ПОТРЕБИТЕЛСКИТЕ КОМПЮТРИ В БИБЛИОТЕКАТА
АДМИНИСТРАТИВНИ И НАКАЗАТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ
СЪБИРАНЕ, ОБРАБОТКА И ПРЕДАВАНЕ НА ЛИЧНИ ДАННИ:
KАРТОВИ ДАННИ И АВТЕНТИКАЦИОННИ ДАННИ:
ВИЕ ИМАТЕ ПРАВО НА:
ИНФОРМАЦИЯ:
СИГУРНОСТ:
ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ: